Už 20 rokov sme tu pre Vás. Oslávte s nami naše výročie so zaujímavými akciami.


Náš team

Mgr. Boris Gogola,
výkonný riaditeľ, sekretár pre medzinárodné skúšky a lektor

V roku 2003 absolvoval štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v študijných odboroch - anglický jazyk a literatúra ( katedra anglistiky a amerikanistiky ) a filozofia na Filozofickej fakulte. Počas štúdia sa zúčastnil štúdijných pobytov v USA a Londýne. Od roku 2007 absolvoval špecializované semináre odborného prekladu a tlmočenia organizované Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a získal odborné minimum pre tlmočníkov a prekladateľov. Od roku 1995 sa pracovne venuje výúčbe anglického jazyka a riadiacej činnosti v spoločnosti Sense s.r.o. Absolvoval špecializované tréningy organizované medzinárodnou vzdelávacou organizáciou so sídlom v Londýne – City and Guilds a v roku 2004 sa stal sekretárom akreditovaného centra pre medzinárodné skúšky.

Erhard Gogola

Je konateľom spoločnosti od roku 2002. Ako skúsený manažér riadi Jazykovú školu The Boyd School Prievidza po prevádzkovej a ekonomickej stránke. Má preukaz o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti MŽP SR. je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov od roku 1996. Praktické skúsenosti vedenia spoločnosti nadobudol vo funkcii výrobno-technického námestníka riaditeľa vo firme so sídlom v Prievidzi. Má skúsenosti vo verejnom obstarávaní na prekladateľské činnosti. Z úspešných diel sú náročné preklady z jazyka slovenského do jazyka anglického pre Vládu SR zastúpenú Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zásluhu má v komplexnej ponuke výučby cudzích jazykov. Overené preklady sú vo všetkých európskych jazykoch v časovo urýchlenej dobe. Tlmočnícke práce zabezpečuje spoločnosť v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom a španielskom.

Mgr. Zuzana Klincová

V roku 2004 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre v odbore Manažment kultúry a turizmu s hlavným jazykom anglickým. Svoje vedomosti z angličtiny rozšírila absolvovaním základnej štátnej jazykovej skúšky v roku 2002 a v roku 2004 odbornou štátnou jazykovou skúškou. Okrem angličtiny plynule hovorí taliansky a grécky, a krízových situáciách sa dohovorí i po nemecky. Jej hlavnou záľubou je neustále zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch, či už počas práce v zahraničí alebo doma nad knihami. Okrem výučby angličtiny a taliančiny, pracuje niekoľko rokov v zahraničí ako sprievodca a delegát CR (Egypt, Grécko) v jazyku slovenskom, anglickom a gréckom, ale má pracovné skúsenosti aj ako supervízor a manažér v oblasti vzdelávania.

Ostatní lektori:

  • Mgr. Martin Sonoga
  • Mgr. Adam Pátek
  • Zuzana Šálová
  • Mgr. Hana Bendová
  • Mgr. Dagmar Schererová
S nami vám bude každý rozumieť